PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOSTI O NABÍDKU

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOSTI O NABÍDKU (GENERON)

společnosti Mediterran CZ s. r. o.

Společnost Mediterran CZ s.r.o. (dále jen: Poskytovatel) poskytuje na webu www.generon.cz žádost o nabídku střešní krytiny Generon.

Cíl nařízení

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je zabezpečit principy ochrany a zpracování osobních údajů uplatňovaných pro použití „žádosti o nabídku generon“, která je ve vlastnictví Poskytovatele (název: Mediterran CZ s. r. o., sídlo: Vídeňská 264/120 b, Brno, 619 00, zapsaná u obchodního soudu vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55017, daňové identifikační číslo: CZ27727751).

Uchovávání a zpracování osobních údajů

Uživatel Služby (dále jen: Klient) je oprávněný využívat Službu, která je ve vlastnictví Poskytovatele na výše uvedené webové adrese, resp. webovém portálu a to bez předešlého poskytnutí osobních údajů nebo registrace. Cílem aplikace je poskytnout Klientovi předběžnou cenovou kalkulaci, která může být směrodatná při výstavbě či rekonstrukci střechy. Kalkulace ceny poskytnutá aplikací se nepovažuje za oficiální cenovou nabídku.

Při vyplnění kontaktního formuláře má Klient možnost zadat následující osobní údaje:

Osobní údaje budou uchovávané na serveru ve vlastnictví Poskytovatele. Všechny údaje poskytnuté prostřednictvím Klienta bude Poskytovatel uchovávat na bezpečném, uzavřeném serveru. S poskytnutými osobními údaji jsou oprávněni seznámit se při jejich zpracování a uchovávání výlučně individuální zaměstnanci Poskytovatele s omezeným („admin“) přístupem. Poskytovatel je oprávněný ověřovat, který zaměstnanec a kdy vstoupil do databáze, dotčené zaměstnance zavazuje přísná povinnost mlčenlivosti.

Údaje, které se po dobu užívání Služby technicky uchovávají: přihlašovací údaje počítače Klienta, které jsou generované po dobu užívání Služby a které systém Poskytovatele uchovává automaticky jako výsledek technických procesů. Automaticky uchovávané údaje systém bez individuálního prohlášení nebo úkonu ze strany Klienta automaticky zaznamenává do deníku při vstupu resp. výstupu ze systému. Tyto údaje není možné, kromě případů, které vyplývají ze zákonné povinnosti, spojovat s osobními údaji uživatele. Přístup k údajům má výlučně Poskytovatel.

Práva a oprávněné nároky Klienta

Klient je oprávněný kdykoliv si vyžádat informace o svých osobních údajích, které má Poskytovatel ve správě. Klient je oprávněný požadovat vymazání svých údajů.

Poskytovatel je na Klientovu žádost povinný poskytnout informace s ohledem na jeho/její osobní údaje, které má ve správě, jako i o trvání/době uchovávání těchto údajů, o osobách, které s nimi přišli do kontaktu a o účelech, pro které byly poskytnuté. Poskytovatel dodá uvedené informace do 30 dnů od podání žádosti.

Dotyčná osoba si může svoje práva uplatnit na následující adrese:

Korespondenční adresa:

Mediterran CZ s. r. o.

Vídeňská 264/120 b

619 00 Brno

E-mail: obchod@mediterrancz.cz

Klient je oprávněný prostřednictvím výše uvedených adres kontaktovat spolupracovníka/partnera Poskytovatele ohledně jakýchkoliv otázek či postřehů vztahujících se na správu údajů. Klient je oprávněný kdykoliv požádat o úpravu chybně zadaných údajů nebo o jejich vymazání.

Klient je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) oprávněný uplatnit svoje práva.

Pokud Klient při užívání Služby nebo při vyplňování kontaktního formuláře zadá údaje třetí osoby, nebo jak po dobu užívání Služby způsobí jakékoliv škody, Poskytovatel je oprávněný uplatnit si vůči Klientovi náhradu škody. V takovém případě Poskytovatel za účelem identifikace Klienta poskytne organům činným v řízení plnou součinnost.

Používání e-mailových adres

Poskytovatel je oprávněn prostřednictvím svého systému shromažďovat o aktivitě Klienta také údaje, které není možné spojit s ostatními údaji, které klient zadává při vyplňování kontaktního formuláře, ani s údaji poskytnutými/zadanými na jiných webových portálech nebo při využívání jiných služeb.

Pokud má Poskytovatel zájem použít údaje poskytnuté klientem na jiný účel, než na jaký byly poskytnuté, uvědomí o tom Klienta a předem si od něj vyžádá výslovný souhlas s daným úkonem, resp. poskytne Klientovi možnost daný úkon odmítnout.

Poskytovatel je povinný zabezpečit bezpečnost údajů, technická opatření, které zaručují bezpečnost shromážděných, uchovávaných údajů, resp. provést všechny nezbytné kroky za účelem předejití jejich zničení, neoprávněnému použití či neoprávněné změně. Zároveň je Poskytovatel povinný vyzvat ke stejným povinnostem i třetí strany, kterým údaje zprostředkuje nebo poskytne.

Mediterran CZ s.r.o.